تبلیغات
مدیریت - چگونگی انجام تحقیق در فضای اینترنت

چگونگی انجام تحقیق در فضای اینترنت

نویسنده :hengameh sharifi
تاریخ:پنجشنبه 25 اسفند 1390-08:22 ب.ظ

مولف: ربابه نصیرزاده
موضوع: روش شناسی تحقیق
سال انتشار(میلادی): 2009
وضعیت: تمام متن
منبع: سایت مدیر یار
تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com
مقدمه: معمولا تحقیق برای بررسی یک مساله صورت می گیرد. بررسی مساله یا مشکل یا یادگیری یا انجام یک فعالیت فرهنگی و... مواردی است که مساله تحقیق در آن اهمیت پیدا می کند. تحقیق از نظر لغت به معنای یافتن حقیقت و در اصطلا ح علمی عبارت است از اعمال روش های توام با طرح و اندیشه که برای کشف حقیقتی به کار می رود. هدف تحقیق عبارت است از پاسخگویی به یک مساله یا حل یک مشکل و محقق می کوشد دیده های موجود را مورد بررسی قرار دهد تا مسائل جدیدی بیابد. آنگاه یافته های خود را طوری به هم مربوط سازد که حاصل آن، مجموعه واحد و یگانه ای گردد. برای اینکه نتیجه کار حاصل از یک تحقیق یا پژوهش، یک نتیجه کاملا علمی باشد، محقق در طول انجام تحقیق باید دو اصل مهم واقعیت نگری و پرهیز از پیش داوری را رعایت کند. انجام یک تحقیق به روش علمی، مراحلی دارد. این مراحل به ترتیب عبارتند از: الف- طرح مساله یا موضوع تحقیق.


الف- طرح مساله یا موضوع تحقیق
ب- تهیه طرح تحقیق
ج- تهیه و تنظیم فرضیه
د- جمع آوری اطلا عات
ه- طبقه بندی اطلا عات به دست آمده
و- مطالعه اطلا عات و تشخیص روابط علت و معلولی
ز- تعیین اعتبار و نقد فرضیه ها
ح- گزارش نتیجه تحقیق
انجام هر یک از مراحل فوق، خود با روش ها و اصولی انجام می شود. در ادامه این بخش، برخی از مراحل فوق، که از اهمیت بیشتری برخوردارند، مورد بررسی قرار گرفته می شوند.
موضوع تحقیق
موضوع تحقیق به عنوان اصلی ترین جز» تحقیق، بیانگر هدف محقق است و اهمیت آن، نمایانگر میزان همت محقق خواهد بود. همچنین در انتخاب موضوع، باید توجه داشت که هر موضوعی برای هر شخصی و با هر امکاناتی و با هر مکان و موقعیتی قابل بررسی نمی باشد. به طور کلی موضوع تحقیق باید شرایطی داشته باشد.
1- موضوع باید حتی الا مکان در شروع کار محدود و واضح باشد.
2- موضوع باید مورد علا قه باشد و مورد بررسی قرار بگیرد.
3- موضوع باید قابل مطالعه باشد.
4- بهتر است موضوع در زمینه رشته تحصیلی یا کار باشد.
5- لازم است پیش داوری های قبل از انجام عمل تحقیق به دور از تعصبات بی منطق باشد.
6- فرضیه های در نظر گرفته شده باید قابل آزمون باشند.
7- موضوع باید نه زیاد تازه باشد که هیچ منبعی در مورد آن وجود نداشته باشد و نه زیاد قدیمی، منسوخ و بی فایده باشد. به همین دلیل بهتر است انتخاب موضوع با مشورت متخصصین مربوطه صورت گیرد.
پس از انتخاب موضوع، محقق باید در منابع اطلا عاتی در دسترس، به دنبال منابع مربوط به موضوع بگردد تا فهرست و لیستی از مطالب برجسته مرتبط با موضوعش را به دست آورده طبقه بندی کند و به دنبال آن پرسش ها و فرضیه هایی مرتبط با موضوع خود مطرح کند. سپس به تهیه طرح تحقیق خود بپردازد.
طرح تحقیق
یک محقق پس از انتخاب موضوع و شناسایی منابع و ماخذ، لا زم است آغاز کار تحقیق خود را به اطلاع سایرین برساند. این کار با تهیه یک طرح تحقیق صورت می گیرد. طرح تحقیق عبارت است از خلا صه مراحل انجام کار تحقیق که محقق برای رسیدن به هدف خواهد پیمود. این طرح برنامه و روش تحقیق را معرفی می کند.
طرح تحقیق پس از بیان موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن و فواید حاصل از تحقیق، به معرفی کارهای قبلی انجام شده، روش های مورد نظر برای جمع آوری و تحلیل اطلا عات و به طور کلی روش انجام تحقیق می پردازد. همچنین یک طرح تحقیق به لیستی از منابع اطلا عاتی مرتبط با موضوع تحقیق اشاره دارد.
طرح های تحقیقی معمولا با یک شیوه ساده و منطقی ارائه می شوند. هرچند راه های بسیاری برای تدوین و تنظیم مطالب یا موارد یک طرح تحقیقی وجود دارد، اما تدوین هر تحقیق و مراحل آن تابع ماهیت تحقیق است. به عنوان مثال طرح تحقیق مربوط به یک تحقیق با ماهیت مطالعه ای یا کتابخانه ای، متفاوت از طرح تحقیق پژوهشی (اعم از توصیفی و تحلیلی) می باشد.
ابزارهای جمع آوری اطلا عات
روش های مختلفی برای جمع آوری اطلا عات وجود دارد. ابتدایی ترین این روش ها، مشاهده است. روش دیگر مطالعه منابع است. این منابع ممکن است از مجلا ت، کتب و روزنامه های چاپ شده یا الکترونیکی استخراج شده باشد. یکی از روش های یافتن مقالا ت و اطلا عات مرتبط به موضوع، جستجو در خلا صه مقالا ت نشریات است که معمولا به صورت سالا نه با ذکر نام مجله و شماره آن، فهرست می شوند. این اطلا عات معمولا در کتابنامه ها چاپ می شود.
لا زم به ذکر است که بسیاری از اطلا عات قبل از چاپ در نشریات و کتب، روی صفحات وب و اینترنت وجود دارند. بسیاری از مجلا ت، یک نسخه از مطالب خود را یا حداقل خلا صه ای از مقالا ت خود را روی اینترنت می گذارند. بعضی از مجلا ت معتبر، مقالا ت تایپ شده را به صورت کامل روی CD یا میکروفیش پیاده می کنند و در معرض فروش قرار می دهند. بدیهی است جستجو در منابع الکترونیکی به جای منابع چاپ شده، سرعت و کارآیی بیشتری دارد.
بخش دوم این جزوه، روش جستجوی اطلا عات مرتبط با موضوع مورد نظر را در اینترنت آموزش می دهد. این روش برای جستجوی اطلا عات نشریاتی که روی CD یا میکروفیش پیاده شده اند نیز کاربرد دارد. با استفاده از این CD ها می توان به روش ساده تری به اطلا عات مقالا ت چاپ شده در مجلا ت دست یافت. بدین منظور استفاده از امکانات جانبی کتابخانه ها ومراکز اینترنت پیشنهاد می شود.
برخی از تحقیقات، مخصوصا تحقیقاتی که به موضوعات اجتماعی و علوم انسانی مربوطند، نیاز به تهیه عکس، پرسشنامه یا مصاحبه دارند. در این موارد، نتیجه نهایی تحقیق با تحلیل های آماری روی اطلا عات به دست آمده صورت می گیرد.
نکته قابل توجه برای یافتن هر یک از اطلا عات فوق، این است که محقق در هنگام جمع آوری اطلا عات و جست وجو برای منابع مرتبط، به درستی بداند موضوع مورد نظرش چیست و دقیقا به دنبال چه مطلبی می گردد. در این صورت اطلا عاتی را به دست می آورد که کاملا با موضوع مورد نظرش مطابقت دارد.
نکته دیگری که باید در نظر داشت، نگهداری اطلا عات یا آدرس آنها است. طبقه بندی و خلا صه نویسی منابع اطلا عاتی مورد مطالعه با ذکر آدرس کامل منبع داده ای، از اصولی است که نباید فراموش کرد. عدم نگهداری اطلا عات معمولا موجب دوباره کاری یا از دست دادن بخشی از اطلا عات مفید خواهد شد!
تحلیل اطلا عات
در صورتی که داده های تحقیق، نتیجه حاصل از جمع آوری اطلا عات پرسشنامه ها یا مصاحبه با افراد باشد، این داده های خام بایستی با روش های مورد تحلیل قرار گیرد.
در صورتی که محقق در حال انجام یک تحقیق کتابخانه ای باشد، مطمئنا اطلا عات به دست آمده نتیجه تحقیقات و مطالعات افراد دیگر است که این نتایج بایستی مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد. مزایا و معایب هر یک مشخص شود و به دنبال آن روش های مختلف و کارهای انجام شده توسط دیگران با یکدیگر مقایسه شود. با رفع اشکالا ت کارهای انجام شده قبلی و بکارگیری پیشنهادات و راهکارهای توصیه شده توسط آنان، معمولا محقق می تواند به الگوهای جدیدی برای انجام بهتر فعالیت مورد نظر دست یابد و روش جدیدی برای انجام آن فعالیت پیشنهاد کند یا انجام دهد.
گزارش تحقیق و ارائه آن
به طور کلی انسانها زندگی خود را براساس دانش و معارفی که از گذشتگان تولید شده است بنا می کنند اما اگر فعالیت ها و تحقیقات انجام شده توسط محققین ثبت نشود، انسان های دیگر نمی توانند از نتیجه تحقیقات یکدیگر استفاده کنند. از این رو تهیه گزارش تحقیق اهمیت پیدا می کند. امروزه اکثر دانش های انسانی را می توان در کتابها و کتابخانه ها یا بر روی صفحات وب یافت.
با توجه به مطالب فوق، اصلی ترین مرحله انجام کار تحقیقی تهیه گزارش است. بسیاری از محققان در طول انجام مراحل دیگر از این مرحله غافل نبوده کمابیش یادداشت ها و خلا صه هایی را برای گزارش نهایی تهیه می کنند. یک گزارش تحقیق معمولا شامل اطلا عات مربوط به بسیاری از تحقیقات انجام شده قبلی در زمینه موضوع تحقیق است. در مواردی که گزارش راجع به مطلبی سخن می گوید که برای خوانندگان موضوع جدیدی است، بایستی اطلا عات مختصری نیز در زمینه مطلب مورد بحث به خوانندگان ارائه کند.
به طور کلی یک گزارش با یک مقدمه آغاز می شود. در مقدمه، مساله مورد تحقیق تعریف می شود و اهمیت موضوع و هدف محقق از انجام این تحقیق بیان می گردد. به دنبال مقدمه، مطالب پایه ای لا زم که محقق برای انجام کار خود به مطالعه آنها پرداخته است، به طور خلا صه برای خوانندگان گزارش بیان می شود و با ارائه تاریخچه کارهای انجام شده در زمینه موضوع، به ذکر تحقیقات انجام شده توسط خودش می پردازد. گزارش با نتیجه گیری از کار انجام شده و بیان پیشنهادهایی برای ادامه کار، پایان می یابد.
استفاده از اینترنت
استفاده از اینترنت به عنوان ساده ترین روش کسب اطلا عات در مرحله جمع آوری اطلا عات مطرح است. از جمله مزایای استفاده از اینترنت می توان به سرعت جستجو، امکان دسترسی به حداکثر منابع و به روز بودن اطلا عات نام برد. به همین دلیل، این بخش از جزوه روش استفاده از اینترنت را به شیوه ای ساده آموزش می دهد. در ادامه پس از معرفی اینترنت و صفحات وب، روش جستجو با استفاده از اینترنت و استفاده از ابزارهایی از جمله نامه الکترونیکی به نویسندگان مقالا ت و کتب مرتبط توضیح داده می شود.
ساختار اینترنت
اینترنت یک مجموعه غول پیکر از میلیون‌ها کامپیوتر است که در یک شبکه کامپیوتری به هم متصل هستند. کامپیوترهای خانگی ممکن است از طریق خط تلفن با مودم، DSL یا مودم کابلی به فراهم‌کننده خدمات اینترنت (ISP) متصل شود. در یک شرکت یا دانشگاه کامپیوترها به یک شبکه محلی (LAN) در داخل سازمان وصل هستند. این شبکه را می‌توان از طریق یک خط تلفن سریع مثل T1 یا E1 به یک فراهم‌کننده خدمات اینترنت (ISP) وصل کرد. ISPها به ISPهای بزرگ‌تر وصل می‌شوند و ISPهای بزرگ‌تر یک ستون فقرات (Backbones) فیبر نوری را برای یک کشور یا ناحیه برقرار می‌کنند. ستون‌های فقرات در سراسر دنیا از طریق کابل نوری، کابل زیر دریا یا ماهواره به هم متصل هستند.
در اینترنت به طور کلی می‌توان همه کامپیوترها را به دو دسته تقسیم کرد. سرویس‌گیرنده / سرویس‌دهنده (Client / Server). سرویس‌دهندگان، خدماتی را (مانند وب و FTP) برای سایر سیستم‌ها فراهم می‌کنند و سرویس‌گیرندگان، سیستم‌هایی که برای دستیابی به این خدمات به سرویس‌دهندگان وصل می‌شوند. یک کامپیوتر سرویس‌دهنده می‌تواند چند سرویس را فراهم کند. برای مثال روی یک سرویس‌دهنده، یک نرم‌افزار وب سرور و میل سرور نصب کنیم.
اینترنت امروزی
اینترنت هم اکنون دارای قراردادهای گوناگونی در مورد پروتکل‌های ارتباطی و شامل اطلاعات فنی آنها است که بوسیله آنها نوع تبادل اطلاعات در سطح شبکه اینترنت توضیح داده می‌شود. این پروتکل ها توسط گروه‌های کاری مهندسی اینترنت که برای اعمال نظر توسط عموم مردم نیز گشوده بوده و هست، تهیه شده‌اند. این گروه‌ها مدارکی تهیه کردند که چون در حین تشکیل از همگان می‌خواست که نظرات خود را در مورد آنها بدهند، به مدارک درخواست برای اعلام‌نظر یا (RFCs) معروف شدند. بعضی از این مدارک تا جایی پیشرفت کردند که توسط گروه تخصصی معماری اینترنت به عنوان استاندارد اینترنت تعیین گردیدند.
بعضی از معروف‌ترین و پر استفاده ترین پروتکل‌های موجود در اینترنت اینها هستند: IP Internet protocol suite TCP UDP DNS PPP SLIP ICMP POP? IMAP SMTP HTTP HTTPS SSH Telnet FTP LDAP SSL
بعضی از سرویس‌های پراستفاده و محبوب در اینترنت که بر اساس این پروتکل ها کار می‌کنند از این قبیلند: پست الکترونیک ، USENet، اشتراک گذاری فایل، World Wide Web ، Gopher ،session access ،WAIS ،finger ، IRC (چت اینترنتی)، MUDها . از همه این سرویس‌ها پست الکترونیکی و وب از همه بیشتر استفاده می‌شوند و حتی سرویس‌های زیادی نیز بر اساس آنها ساخته شده‌اند مانند mailing list و وب لاگ. اینترنت همچنین توانایی سرویس‌دهی همزمان یا زنده را نیز فراهم آورده است مانند رادیو تحت وب و Webcast که قابل دسترسی در هر نقطه‌ای از دنیا هستند.
بعضی دیگر از سرویس‌های پر استفاده و محبوب در اینترنت به این روش ساخته نشده‌اند بلکه بر اساس سیستم‌های خاص خود ساخته شده‌اند مانند: IRC ،ICQ ،AIM، CDDB و Gnutella.
تحلیل‌ها و اظهار نظرات زیادی در مورد اینترنت و ساختار آن وجود دارد. برای مثال اینکه سیستم Internet IP routing (سیستم مسیر یابی توسط پروتکل IP در اینترنت) و پیوندهای موجود در وب می‌توانند نمونه‌هایی از شبکه‌های قابل گسترش باشند.
فرهنگ اینترنت
اینترنت همچنین تأثیر بسیار عمیقی بر میزان دانایی و جهان بینی داشته است . بوسیله تحقیق در اینترنت میتواند بوسیله جستجو بر اساس کلمات باشد که توسط موتورهای جستجو مانند Google امکان پذیر است. میلیونها انسان در سراسر دنیا میتوانند به راحتی به حجم زیادی از اطلاعات گوناگون به صورت آن لاین دسترسی داشته باشند. همانند دانش نامه ها و کتابخانه های ملی ، اینترنت نیز میتواند اطلاعات فراوان و پراکنده ای را به سرعت ارایه دهد.
بیشترین زبانی که در اینترنت از آن استفاده می شود انگلیسی است . چون اصل اینترنت بر اساس این زبان تشکیل شده است و بیشتر نرم افزارهای رایانه ای نیز به این زبان تهیه می گردند. علت دیگر آن عدم توانایی رایانه های قدیمی برای پردازش حروفی غیر از الفبا ی غربی بود.
اما هم اکنون شبکه آنقدر گسترش پیدا کرده است که اطلاعات و تجربیات به اندازه کافی به زبان های محلی در کشورهای مربوط تهیه و قابل دسترس باشند.
دسترسی به اینترنت
معمول ترین روش خانگی برای اتصال به اینترنت Dial-up و Broadband می باشد.
مکان های عمومی که از اینترنت در آنها استفاده می شود شامل کتابخانه ها و کافی نت ها هستند. جایی که کامپیوتر متصل به اینترنت قابل دسترس است. همچنین دسترسی به اینترنت از مکان هایی مثل سالن های فرودگاه ها امکان پذیر است. مکان هایی که باید ایستاده و سریع کار با اینترنت را انجام به نام های گوناگونی معروف هستند مثل کیوسک عمومی اینترنت ، پایانه دسترسی عمومی یا تلفن پولی وب .
هم اکنون سامانه Wi-Fi می‌تواند امکان دسترسی به اینترنت را بصورت بی‌سیم فراهم کند. این سیستم یا Hotspot میتواند بصورت رایگان برای همه یا برای ثبت نام کنندگان و یا بصورت اشتراکی باشد. در این سیستم که در پی آن به عنوان مثال کافی‌نت Wi-Fi بوجود می‌آید افراد می‌بایست رایانه‌ای که قابلیت اتصال به شبکه بی‌سیم را دارد را با خود همراه داشته باشند. Hotspot به محدوده مکانی خاصی وابسته نیست و میتواند در یک فضای باز و در یک پارک یا منطقه مرکزی شهر قابل دسترس باشد.تلاش برای تشکیل این شبکه‌ها در نهایت به تشکیل مجمع شبکه‌های بی‌سیم منجر شده است.استفاده از رایانه شخصی برتری‌های زیادی نسبت به استفاده از رایانه‌های عمومی دارد. بوسیله رایانه شخصی امکان دریافت و ارسال بیشتری فایل وجود دارد با استفاده از مرورگر شخصی و تنظیمات شخصی آن که این امکان در رایانه عمومی وجود ندارد. همچنین استفاده از نرم‌افزارهای خاص و فضای بیشتر جهت نگهداری اطلاعات و نامه‌های الکترونیک و فایلها. در رایانه‌های عمومی فضای صندوق پستی الکترونیک و امکان اجرای نرم افزارها بسیار محدود می‌باشد. با توجه به این موارد می‌بینیم که اگر امکان استفاده از رایانه شخصی با سامانه بی‌سیم وجود داشته باشد برتری‌های زیادی به کاربران خواهد داد.کشورهایی که دسترسی به اینترنت را بصورت مطلوب و با سرعت مناسب در اختیار قرار می دهند از این قرارند: کره جنوبی که ??% جمعیت آن از اینترنت به روش باند پهن (Broadband) استفاده میکنند. همچنین سوئد و ایالات متحده .
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
buy tadalafil online
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:50 ب.ظ

Amazing info. Regards.
cialis reviews click here take cialis cialis australian price cialis patent expiration price cialis wal mart pharmacy prescription doctor cialis generic cialis review uk canadian drugs generic cialis cialis price in bangalore cialis generico milano
buy cialis with no prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:20 ق.ظ

You mentioned that wonderfully.
cialis generico rezeptfrei cialis apotheke cialis name brand cheap cost of cialis per pill cialis online tadalafil 10 mg if a woman takes a mans cialis rx cialis para comprar cialis dosage miglior cialis generico
Generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:09 ق.ظ

Regards. A lot of knowledge!

cialis billig only now cialis for sale in us compare prices cialis uk cialis kamagra levitra miglior cialis generico cost of cialis per pill online cialis generic for cialis cialis prezzo di mercato interactions for cialis
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 10:40 ب.ظ

Truly many of fantastic facts!
cialis uk next day cialis daily buy original cialis enter site natural cialis cialis kamagra levitra cialis y deporte comprar cialis 10 espa241a sublingual cialis online buy cialis online cheapest only now cialis for sale in us
Generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 11:47 ق.ظ

Thank you! Fantastic stuff!
precios de cialis generico cialis online achat cialis en itali price cialis best cialis free trial acheter du cialis a geneve trusted tabled cialis softabs cialis 100mg suppliers cialis generique cialis arginine interactio
buy cialis usa
سه شنبه 13 آذر 1397 12:10 ق.ظ

Superb info, Cheers!
order generic cialis online enter site 20 mg cialis cost cialis en 24 hora canada discount drugs cialis cialis kaufen generic cialis tadalafil cialis rezeptfrei sterreich cialis venta a domicilio click here to buy cialis cialis generika
Online cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 11:15 ق.ظ

Seriously all kinds of good tips!
cialis 5 effetti collaterali side effects for cialis enter site very cheap cialis cialis 5 effetti collaterali generic cialis at the pharmacy cialis 5 mg scheda tecnica precios cialis peru cialis ahumada cialis daily cialis coupon
Cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 11:41 ب.ظ

Whoa a good deal of superb advice.
buying brand cialis online buy cialis uk no prescription cialis manufacturer coupon buy brand cialis cheap cialis 5 mg buy india cialis 100mg cost cialis manufacturer coupon cialis generic availability overnight cialis tadalafil cialis 20 mg cost
Cialis prices
یکشنبه 11 آذر 1397 10:34 ق.ظ

Thanks. Helpful stuff!
cialis for daily use generic cialis 20mg uk cialis super acti 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis 5 mg we use it cialis online store cialis 20 mg effectiveness cialis 5 mg funziona cialis 10 doctissimo viagra cialis levitra
Cialis canada
شنبه 10 آذر 1397 11:49 ب.ظ

Wow a good deal of amazing information!
american pharmacy cialis tadalafil generic sublingual cialis online price cialis per pill cialis arginine interactio cialis name brand cheap cialis generico lilly cialis canadian drugs brand cialis generic cialis et insomni
buy tadalafil pills
شنبه 10 آذر 1397 10:35 ق.ظ

This is nicely put! .
deutschland cialis online buying cialis in colombia cialis rezeptfrei cialis generisches kanada tadalafil 10 mg can i take cialis and ecstasy we choice cialis uk we choice free trial of cialis cialis billig cialis prezzo al pubblico
buy cialis online best price
جمعه 9 آذر 1397 11:15 ب.ظ

Kudos. I like this!
purchasing cialis on the internet cialis alternative cialis canadian drugs canadian cialis cialis y deporte cialis great britain buy online cialis 5mg does cialis cause gout venta cialis en espaa achat cialis en itali
Cialis prices
جمعه 9 آذر 1397 11:27 ق.ظ

Seriously a good deal of useful facts!
precios cialis peru can i take cialis and ecstasy cialis daily reviews get cheap cialis venta de cialis canada prices for cialis 50mg cialis online cialis from canada cialis 50 mg soft tab cialis lowest price
buy cialis delhi
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:52 ب.ظ

Regards, An abundance of information!

cialis 5mg billiger cialis flussig cialis side effects dangers generic cialis 20mg tablets cialis australia org cialis generisches kanada viagra cialis levitra how to purchase cialis on line cialis dosage amounts we recommend cialis best buy
Cialis canada
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:25 ق.ظ

Truly all kinds of excellent material.
tesco price cialis overnight cialis tadalafil cialis uk next day enter site natural cialis where cheapest cialis click now cialis from canada tadalafil 10 mg cialis bula cialis 50 mg soft tab cialis side effects dangers
buy cialis with no prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:10 ب.ظ

You stated that really well!
cialis diario compra cialis daily legalidad de comprar cialis cialis savings card cialis para que sirve cialis 20 mg effectiveness cialis prezzo al pubblico acheter du cialis a geneve tadalafil 20mg generico cialis mexico
Online cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 09:44 ب.ظ

Nicely put. Thank you.
acheter du cialis a geneve cialis for daily use cialis farmacias guadalajara buy cialis online nz venta cialis en espaa where cheapest cialis buying cialis in colombia we choice cialis uk dosagem ideal cialis tadalafil tablets
canadian pharmacy online 24
یکشنبه 1 مهر 1397 06:02 ب.ظ

You've made your point quite well.!
canadianpharmacyusa24h drugstore online india buy viagra 25mg canadian medications pharmacy canadian discount pharmacies in ocala fl pharmacy times legitimate canadian mail order pharmacies drugstore online india Northwest Pharmacy trust pharmacy canada reviews
viagraky.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 02:02 ب.ظ

Thanks. Numerous information!

effetti del cialis female cialis no prescription cialis arginine interactio cialis 30 day sample opinioni cialis generico buy cialis online cheapest generic cialis 20mg tablets does cialis cause gout cost of cialis per pill sublingual cialis online
cialisvipsale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:31 ب.ظ

Thanks, Quite a lot of tips.

generic cialis at walmart acquisto online cialis cialis cuantos mg hay cialis reviews free cialis we like it safe cheap cialis buy generic cialis cialis 05 generic cialis 20mg uk calis
Buy generic viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:38 ق.ظ

Cheers! Loads of write ups!

cheap online viagra want to buy viagra ordering viagra online buy viagra without consultation can you buy viagra without prescription buy female viagra buy viagra online no rx buy pharmacy online prescription viagra uk sildenafil uk buy
Cialis canada
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:04 ق.ظ

You made your point very nicely!.
what is cialis cialis 5mg billiger cialis in sconto buy cialis online cheapest what is cialis cialis 100 mg 30 tablet cialis soft tabs for sale cialis rezeptfrei tadalafil 20mg cialis qualitat
Online cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:57 ب.ظ

Tips nicely regarded!.
cialis 5 mg schweiz tadalafil 20 mg cialis kaufen wo cialis y deporte enter site natural cialis cialis 100mg suppliers cialis kamagra levitra preis cialis 20mg schweiz cialis arginine interactio cialis coupons printable
Viagra tablets
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 07:13 ب.ظ

This is nicely put. !
cheap sildenafil uk what is viagra where can we buy viagra buy generic viagra online cheap buy viagra uk cheap sildenafil uk buy sildenafil generic sildenafil buy uk is it legal to buy viagra buy viagra nz
Cialis generic
شنبه 18 فروردین 1397 08:31 ب.ظ

Great advice. Regards!
where to buy cialis in ontario the best choice cialis woman free cialis dosagem ideal cialis cialis great britain we recommend cialis best buy cialis generico en mexico online cialis tadalafilo cialis generico postepay
Buy generic cialis
یکشنبه 5 فروردین 1397 04:05 ق.ظ

Awesome material. With thanks.
enter site 20 mg cialis cost 200 cialis coupon cialis coupons cialis 200 dollar savings card cialis australian price cialis online effetti del cialis purchase once a day cialis cialis pills price each tadalafil tablets
Buy cialis online
پنجشنبه 2 فروردین 1397 10:56 ب.ظ

Amazing a lot of amazing data.
non 5 mg cialis generici compare prices cialis uk 5 mg cialis pharmacie en ligne enter site natural cialis we like it cialis soft gel generic cialis pill online cialis prezzo al pubblico cialis 5 mg scheda tecnica cialis 30 day trial coupon comprar cialis navarr
What causes pain in the back of the heel?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 04:15 ق.ظ
What's up i am kavin, its my first time to commenting
anyplace, when i read this paragraph i thought i could also create comment due to this good article.
What causes pain in the back of the heel?
سه شنبه 17 مرداد 1396 03:33 ق.ظ
hey there and thank you for your info – I have definitely picked up anything new from
right here. I did however expertise a few technical issues using this website, as I experienced to reload the site a lot of times previous to I could get it to load correctly.
I had been wondering if your web host is OK?

Not that I am complaining, but slow loading instances times will sometimes
affect your placement in google and could damage your high-quality score
if ads and marketing with Adwords. Well I'm adding
this RSS to my email and can look out for much
more of your respective fascinating content. Ensure that you update
this again very soon.
Marilyn
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 08:56 ق.ظ
I have been browsing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting article like yours.

It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters
and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful
than ever before.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر