تبلیغات
مدیریت - توسعه پایدار؛ مقایسه هند و ژاپن

توسعه پایدار؛ مقایسه هند و ژاپن

نویسنده :hengameh sharifi
تاریخ:سه شنبه 23 اسفند 1390-11:06 ب.ظ

دکتر مهرداد گودرزوند چگینی

 

چکیده: توسعه و بالندگی هر جامعه ای در نتیجه برنامه ریزی توسعه و تدوین استراتژیهای توسعه پایدار است . توسعه به مفهوم تحول کیفی، گذار از دوره ای به دورة دیگر مستلزم ایجاد تغییر همه جانبه در ابعاد اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و... است. توسعه، فرایندی در هم تنیده ودارای ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی،اجتماعی وفرهنگی است و به معنای فراهم شدن زمینه‌های لازم برای پیدایی ظرفیت‌ها و قابلیتهای عناصر مختلف در اجتماع ومیدان یافتن آنها برای دستیابی به پیشرفت وافزایش توانائیهای کمی وکیفی در بطن جامعه و حکومت است که علاوه بر عقلانیت ابزاری‌ هابرماس، عقلانیت فرهنگی وعقلانیت ارتباطی را نیز در بر می گیرد. (هابرماس،1372) توسعه برخلاف انقلاب که می تواند به یکباره اتفاق بیفتد با فرایند و در یک دوره زمانی می تواند رخ ‌دهد. این مقاله براساس مفاهیم توسعه پایدار، فرایند توسعه را در دو کشور هند و ژاپن مورد مقایسه قرار می‌دهد.

 

 


مقدمه
توسعه نیازمند برنامه ریزی قوی و متناسب با شرایط و موقعیت هر کشوری بایستی انجام شود، تا تحقق یابد. تودارو بر این باور است که توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی و از تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی ،کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است . توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی وخواسته‌های افراد و گروههای اجتماعی در داخل نظام ازحالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی بهتر است حرکت می‌کند. (تودارو،1378)
گالبرایت معتقد است: باید توجه داشت که ،اصول برنامه ریزی و چگونگی اجرای برنامه ها باید به گونه‌ای قطع و یقین منطبق با شرایط ویژه هر کشور و هماهنگ با مرحلة رشدی اقتصادی آن باشد (جیروند،1373). بنابراین نمی توان توسعه را بدون توجه به شرایط هر کشور و شناخت فرصتها و تهدیدها توجیه کرد. متاسفانه در اکثر کشورهای جهان سوم برنامه هایی زیر عنوان: برنامه توسعه وجود دارند که عملا نمی توانند. به توسعه ختم شوند .شاید علت اصلی آن را در فرایند پذیر نبودن برنامه، عدم شناخت کافی و لازم از شرایط اقلیمی و توانمندییهای بالقوه آن، نبود یکپارچگی برنامه ها و نداشتن روندی که پایداری توسعه را به همراه داشته باشد، می توان یافت. اگر چه عوامل متعدد دیگری نیز می توان بر شمرد که از حوصله این مقاله خارج است .
در این مقاله تلاش شده است براساس مفاهیم توسعه پایدار ، بعد صنعتی شدن از شاخصهای آن، در کشورهای هند و ژاپن مورد بررسی قرار گیرد. این مقایسه از جهت اینکه دو کشور در آغاز شروع برنامه های توسعه صنعتی (1950)بعد از جنگ جهانی دوم تقریباً از نظر موقعیت و شرایط و داشتن برنامه در یک سطح قرار داشتند، می تواند نوع برنامه و روند رو به رشد و موانع عدم رشد هر یک از دو کشور برای کشورهایی همانند ایران نکته‌های آموزنده‌ای را در جهت طراحی و عملیاتی کردن برنامه ها، در بر داشته باشد.
 
مفهوم توسعه پایدار
توسعه پایدار عبارت است از توسعه‌ای که نیازهای کنونی جهان را بدون آنکه توانایی نسلهای آتی را در بر آوردن نیازهای خود به مخاطره بیفکند تامین می‌کند. برخی برای توسعه پایدار سه رکن اساسی متصور شده اند : پایداری زیست محیطی (اکولوژیکی) ، پایداری اقتصادی و پایداری اجتماعی. (2002 ,Shriberg) کارآمدی هر سیستمی به لحاظ کردن هر سه بعد پایداری (اکولوژیکی،اقتصاد و اجتماعی ) است .
دنیایی که مک لوهان، آن را دهکده جهانی و تافلر از آن به عنوان خانه جهانی و پستمن آن را دنیای همراه می‌نامند‌، دنیایی است که دوران دانشمندی در آن پایان‌پذیرفته ودوران روشمندی و کاوشگری فرا رسیده است.(خنیفر،1383)
اصل عدالت بین نسلی ، اصل عدالت اجتماعی (عدالت دوران نسلی) ، اصل مسئولیت فرامرزی ، اصل وابستگی متقابل انسان و طبیعت، اصل زندگی ملایم در زمین و حفظ تنوع زیستی ، اصل مشارکت اثر بخش تمام افراد و گروهها در تصمیم‌گیریهایی که زندگی آنها را زیر تاثیر قرار می‌دهد، توجه به فرهنگ و دانش بومی، برابری جنسیتی، صلح وامنیت دسترسی به اطلاعات معتبر را به عنوان اصول فرایند توسعه پایدار معرفی می کنند. (2000,Filho) در جهت گیریهای توسعه، باید سازمانها را به گونه مجموعه‌ای از نظامهای پیچیده و زنده توصیف کرد که اجزاء آنها در توازن منطقی با یکدیگر قرار دارند و هدفی مشترک را دنبال می‌کنند و فرایندی مشترک با نگرشی پویا و به هم پیوسته دارند .اما متاسفانه آنچه که در برنامه‌های توسعه های ملی ایران در دوران اخیر ارائه شده است به نسبت آنچه که دیدگاه قانون اساسی و تفکر اسلامی مطرح می کند و نیز در مقایسه با کشورهایی که علم فناوری را محور توسعه خود قرار داده اند، تفاوت چشمگیری دیده می شود. (مکنون 1376) برنامه های توسعه اقتصادی برای جوامع جهان سوم که از اواسط دهه 1950 به این طرف از سوی قدرتهای بزرگ سرمایه داری ، به ویژه آمریکا ، پیاده شدند در عمل نتوانستند رشد اقتصادی قابل توجهی را دربسیاری از کشورهای مزبور به وجود آورند.(2001, Duffield) کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به توسعه پایدار ، بایستی بر اساس شرایط و موقعیت جامعه خود برنامه ای تدوین کنند که بتواند در یک فرایند مشخص و استفاده از همه ظرفیت‌های ملی با نگرش اقتضایی گام بردارند. با تکیه بر وجود منابع داخلی و یا استفاده از نسخه های تجویز شده، بدون توجه به شرایط محیطی، نمی توان به توسعه ای پایدار دست یافت.
رجینالدگرین با بررسی تجربیات و آرزوهای کشورهای کمتر توسعه یافته 9 عنصر اصلی را استنتاج می کند که به نظر وی نقش محوری برای دولت ایفا می کند. در اینجا به پنج مورد از این عناصر اشاره می‌کنیم:
1. خود اتکایی فزایندة ملی عنصر اول در توسعه است .در اینجا عنصر کلیدی ایدئولوژی است. به طور غالب‌، در کشور‌‌های در حال توسعه این باور خطرناک وجود دارد که بدون سرمایه ، نیروی انسانی و تصمیم خارجی نمی توان کاری انجام داد . البته این خطر در صرف استفاده از منابع مالی ، نیروی متخصص و شناخت و فکر خارجی نیست، بلکه جانشین کردن آن به جای تلاشها و منابع ملی است. سه زمینه کلیدی برای عمل در جهت خود اتکایی عبارتند از‌: 1) بعد مالی؛ 2) نیروی انسانی سطح بالا برای تصدی پستهای مدیریتی و تکنیکی؛ 3) مفهوم کلی توسعه.
2. عنصر دوم ، توسعه نیروی انسانی است که به گونه‌ای بسیار وسیع مورد تاکید قرار گرفته است اما به ندرت این امر در چارچوب استراتژی ملی توسعه نیروی انسانی انجام گرفته و از راه یک برنامة آموزشی ملی وابسته به آن تامین و با تخصیص نیروی انسانی برای تامین رفتن افراد مناسب به مشاغل تعیین کننده پشتیبانی شده است.
3. سومین عنصر، داشتن یک استراتژی توسعه روستایی است، به ویژه که شمارکثیری از جمعیت کشورهای در حال توسعه در مناطق روستایی زندگی می کنند و درگیر کشاورزی ، دامداری و ماهیگیری هستند و استراتژی یا برنامه ویا طرحی که توجه متمرکزی به بخش روستایی نداشته باشد، جنبه ملی نخواهد داشت.
4. چهارمین عنصر ، تغییر ساختار اقتصادی برای به دست آوردن نرخ رشد طبیعی اقتصادی بسیار پویا و ظرفیت یا بازده بالا برای افراد است.
5. پنجمین عنصر، کنترل کلی فعالیت‌های اقتصادی است که بخشی از آن ناشی از تمایل کلی به دفاع از واقعیت استقلال و بخشی نیز ناشی از رشد واقع گرایانه این نکته است که اعمال کنترل ملی بر جهت و تغییرات یک اقتصاد با بازار آزاد که زیر سلطة شرکتهای خارجی است، چه سخت می نماید. (همتی، 1376)
 
مقایسه ژاپن و هند
در سال 1950 ژاپن و هند موقعیتی مشابه هم را در مسیر صنعتی شدن داشتند اما سه دهه بعد، هند عقب‌تر از ژاپن قرار گرفت . چه چیزی ژاپن راموفق می کند؟ در ادامه، نگارنده خط مشی‌های صنعتی از دهه 1950 تا 2000 میلادی را مورد بررسی قرار داده، در پایان الزامات توسعه پایدار را ارائه می‌دهد.
اجازه دهید به نیم سده عقب برگردیم، یعنی به سال 1951 که در آن دو کشور از مهمترین کشورها در آسیا ، ژاپن و هند بودند . ژاپن یک قدرت مغلوب در جنگ جهانی دوم بود و هند کشوری در بند استعمار پیر ، انگلیس که بعد از چهار سال به استقلال دست یافت.
در (جدول1) برخی از شاخصهای اقتصادی مربوط به کشورهای هند وژاپن مورد بررسی قرار گرفته است .
هر دو کشور خط مشی صنعتی قوی را به همراه مشارکت فعال دولت در بخش تجارت دنبال می کردند. اگر چه هدفها مشترک بودند اما مسیر انتخاب شده توسط دولتهای متبوع، مختلف و نتایج نیز متفاوت بوده و ژاپن قادر به بهبود سریع اوضاع و دستیابی به موفقیت اقتصادی معوقه بود. این کشور به ردیف ملل توسعه یافته پیوست و تولید ناخالص داخلی اش به دومین کشور بزرگ در جهان پس از ایالات متحده امریکا تبدیل شد. از سوی دیگر هند به منافع کمتری دست یافت.اقتصادش درسطح بسیارپائین تری ازقدرت بالقوه خود عمل کرد واین کشوردرسطح ملل جهان سوم باقی ماند.
در نمودار 1 مشخص می‌شود که ژاپن درست تا دهه هفتاد به هدفهایش دست یافته است همان زمانی که به اقتصاد توسعه یافته تبدیل شد. علت اصلی موفقیت اقتصادی ژاپن خط مشی صنعتی است که در طول دوره شکوفایی اتخاذ کرد. از سوی دیگر عمده ترین علت توسعه اقتصادی کم هند به مداخله‌های شدید دولت در صنعت برمی گرددکه رقابت آزاد را محدود می‌کرد.

 

معیارهای خط مشی صنعتی ژاپن
استراتژی خط مشی صنعتی شدن در ژاپن در هر دهه متفاوت از هم بود به گونه‌ای از دهه 1950 تا 1960 به دوره بازسازی صنایع،از دهه 1960 تا 1970 دوره رشد سریع و از دهه 1970 به بعد دوره حمایت از صنایع با تکنولوژی برتر و حمایتهای محیطی نام گرفت.
دولت قوی و سازمانهای ضعیف، مرحله بازسازی را مشخص می سازند. در سالهای بین 1945 تا 1960 مرحله بازسازی ژاپن با این خط مشی‌ها انجام شد.
1. در سال 1949 کنترل های مستقیم از بین رفتند .
2.مداخله دولت به ابزاری غیر مستقیم تغییر یافت.
3. بین سازمانها افزایش رقابت شروع شد.
4. دولت از صنایع و ارتقاء آنها به منظور رقابت خارجی حمایت کرد.
5. برتولید صنایعی، مانند: زغال سنگ‌، فولاد، سولفات آمونیوم ، نیروی برق ، کشتی سازی و... تاکید شد.
6. به منظور حفظ قیمت ها، یارانه در نظر گرفته شد.
7.اختصاص ارز و حمایت از مقررات واردات تکنولوژی و صنایع جدید مانند فیبرهای ترکیبی(مصنوعی) مورد توجه قرار گرفت.
8. به استقرار صنایع سنگین.و افزایش صادرات توجه بیشتری شد.
9. به مدرنیزاسیون کردن صنعت فولاد و سایر منابع پرداخته شد.
10.سیستم تولید انبوه در خودرو و کالاهای مصرفی و ... مورد نظر قرار گرفت.
دهه 1960 دوره رشد سریع در اقتصاد ژاپن بود در این دوره، آزاد سازی تجاری و آزاد سازی سرمایه، به عنوان ایده ای نو پدید آمد.
مهم‌ترین خط مشی های این دوره، عبارتند از:
1. آزاد سازی تجاری در صنایع خاص، مانند انواع خودرو و کامپیوتر تا زمان مشخصی که این صنایع بتوانند با کشورهای خارجی رقابت کنند به تعویق افتاد.
2.متوسل شدن دولت به برخی از تعرفه های گمرکی به منظور حمایت از صنایع.
3.افزایش تعداد شرکتها از راه بازسازی صنایع.
4.در سال 1963 قانون مدرنیزاسیون شرکتهای واسطه ای و کوچک وضع شد .
5.سرمایه گذاری خارجی مستقیم تشویق شد.
از دهه 1970 و بعد از آنکه دوره حمایت از صنایع با تکنولوژی برتر و حمایتهای محیطی نام گرفت شورای ساختار صنعتی در ژاپن شکل گرفت مهم‌ترین خط مشی‌های این دوره عبارت بودند از :
1.بهبود محیط کاری، سرمایه اجتماعی، توسعه و افزایش کمک خارجی، ایجاد محیطی سالم، تقویت آموزش افزایش سرمایه گذاری در بخش تحقیق.
2. تقویت صنایع کامپیوتر و هواپیمایی.
3.تشویق توسعه تکنولوژیکی و پرداخت یارانه به اینگونه صنایع.
4.توجه به روابط بین المللی و محیطی و منابع طبیعی.
5.حمایت از تکنولوژیهای تحقیق و توسعه.
6.حمایت از صنایعی که افزایش سریع در بهره وری دارند.
 
خط مشی‌های هند از1950 تا 1991
خط مشی‌‌های توسعه صنعتی به دو دوره تقسیم می شود: دوره اول از دهه 1950تا 1991 و دوره دوم که از دهه 1991 به بعد شکل گرفته است.
در دوره اول مهمترین خط مشی های صنعتی شدن بر این محورها متمرکز بود:
1.جانشینی واردات که براستقلال تاکید می کرد و هیچ اهمیتی برای صادرات قائل نبود.
2.فرایند خود مختاری برای سراسر تجارت بین المللی هند انتخاب شده بود.
3.تکیه به بخش دولتی در تولید کالاها و بی توجهی به بخش خصوصی.
4.سرمایه گذاری خارجی مستقیم وجود نداشت یا دست کم بسیار دلسرد کننده بود.
5.رقابت مورد حمایت قرار نمی گرفت.
6.مجوز برای شروع یا گسترش هرنوع فعالیت صنعتی مورد نیاز صادر نمی‌شد مگر آنکه به استخدام بیشتر از 50 کارگر نیاز بود.
7.قانون کار از بخش خصوصی حمایت نمی کرد.
8.یک ساختار صنعتی سرمایه طلب به همراه کارخانه‌های بسیار بزرگ در بخش دولتی وجود داشت.
9.بخش خصوصی با تولید کالاهای مصرفی محدود شده بود.
10.بخش خصوصی به وسیله موانع تعرفه‌ای بالا، جدا از رقابت خارجی باقی می ماند.
در دوره دوم به دوره آزاد سازی یا دوره تجدید صنعتی معروف شد. از سال1991 این خط مشی ها شکل گرفته‌اند:
1.برنامه‌ریزی نقش حساس در تجهیز پس‌اندازها، تخصیص منابع کمیاب و هماهنگی توسعه متعادل ایفا می کند.
2.توسعه اقتصادی از راه خود اتکایی هدف صنعتی سازی بود وبر مبنای علم و تکنولوژی پایه گذاری شده بود.
3. تاکید اولیه برصنایع سنگین و کالاهای سرمایه ای اصلی .
4. صنایع روستایی برای پیدایی ستخدام و با نیازهای سرمایه ای کم، مورد حمایت قرار می گرفتند.
5.سرمایه خارجی که اساسا به عنوان سرمایه استقراضی به دست آمده بودند، از راه موسسات مالی بین کارفرمایان داخلی توزیع شد .

 

نتیجه گیری
پروفسور ردی که در متن اقتصاد هند به بحث می پردازد ، برای رهایی هند از حالت توسعه نیافتگی وبا توجه به موقعیت جغرافیایی و زمانی این کشور پیشنهادهایی را برای به کار گیری تکنولوژی عنوان می‌کند .که عبارتند از : (1977 ,Reddy)
1. اولویت به تکنولوژی‌هایی که کمتر سرمایه بر و بیشتر کاربردی هستند.
2. اولویت دادن به صنایع روستایی و کوچک نسبت به صنایع بزرگ.
3. اولویت دادن به تولیدکالاهای پر مصرف، نسبت به تولید کالاهای لوکس و کم مصرف.
4. اولویت دادن تکنولوژی هایی که به مهارت کمی نیاز دارند و یا با تغییر کمی در مهارت کارگران سنتی می‌توان آنها را به کار گرفت.
5. اولویت دادن به تکنولوژی‌هایی که مواد اولیة محلی را به مصرف می‌رسانند بر تکنولوژی هایی که از مواد اولیه وارداتی استفاده می کنند.
6. اولویت دادن تکنولوژی هایی که به انرژی کمتری نیاز دارند.
7. اولویت منابع انرژی محلی از قبیل خورشید، باد وگاز حاصل از کود حیوانی‌.
8. اولویت تکنولوژی تولید انبوه در ابزار سازی بر تکنولوژی تولید انبوه در کالاهای مصرفی .
9. اولویت تکنولوژی های تولید دستی بر تولید ماشینی.
10. اولویت تکنولوژیهایی که بین صنایع شهری و جمعیت روستایی رابطه متقابل برقرار می کند.

 

منابع
1. هابرماس ، یورگن،نگرش انتقادی ،ترجمه: حسین بشیریه ، ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی ، سال هفتم ، شماره سوم وچهارم ، 1376.
2. تودارو ، مایکل: توسعه اقتصادی در جهان سوم ، ترجمه غلامعلی فرجادی ، موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه‌، چاپ نهم ، 1378.
3. جیروند ، عبداله ، توسعه اقتصادی « مجموعه عقاید» ، چاپ چهارم ،چاپخانه سهند ، 1373 .


4.Shriberg,M,(2002),Sastainability in a.s higher Eduction:Organizational factors influencing compus Enuiyon montal performance and leadership.Dissertation the university of Mechigan.

5. خنیفر ، حسین:آموزش و پژوهش؛ قدرتمند ترین ابزار توسعه،همایش ملی نقش آموزش و پرورش در توسعه پایدار ، 22و23 ، 1383.


6.Filho,W.L(2000), Dealing with Misconception on the Concept of Sustainability , International Journal of sustaionability in Higher Education, vol,1,No1.


7. مکنون ، رضا: علم فناوری و برنامه سوم جمهوری اسلامی ایران ، مجله برنامه و بودجه، شماره 35، 1376.


8.Duffield, Mark(2001), Global Governmance and the New Wars, London, zod Book.


9. همتی ، عبدالناصر ، نگرشی بر دیدگاهها و مسائل توسعه اقتصادی ، سوش ، تهران ، چاپ اول ،1376.

10.Arnab Rog (2005) ,Industrial Development Measures:What India can Learn form Japan,center for studies in International Relations and Development. )www.csird.org.in(
11. World Bank , Reserve Bank of India, Economic stabilizing Board,Japan.
12. A.K.N.Reddy, technical Alternatives and Indian energy crisis.Economic and political weekly , Bombay, special Number, Agust,1977

 

 

منبع: ماهنامه تدبیر-سال نوزدهم-شماره 201
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Cialis pills
جمعه 16 آذر 1397 10:51 ق.ظ

Awesome advice. With thanks!
price cialis best cialis for sale in europa cheap cialis cialis canada on line prix de cialis cialis tablets australia low dose cialis blood pressure cialis 5mg cialis alternative cialis cuantos mg hay
buy generic cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:39 ب.ظ

Superb facts, Appreciate it!
cialis 05 cialis 100mg suppliers cialis italia gratis cialis generico milano prices for cialis 50mg cialis venta a domicilio enter site 20 mg cialis cost click here take cialis when will generic cialis be available we like it safe cheap cialis
buy cialis us pharmacy
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:50 ب.ظ

Incredible quite a lot of helpful info!
cialis with 2 days delivery best generic drugs cialis buy cialis sample pack weblink price cialis buy cialis generic low dose cialis sublingual cialis online cialis usa cost what is cialis cialis 5 mg funziona
buy cheap cialis coupon
سه شنبه 13 آذر 1397 06:36 ب.ظ

Many thanks! Excellent stuff.
enter site natural cialis il cialis quanto costa cialis generico online prezzo cialis a buon mercato cialis professional yohimbe order a sample of cialis cialis daily low cost cialis 20mg usa cialis online cialis para que sirve
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 07:28 ق.ظ

Thanks a lot. Lots of facts.

cialis kaufen bankberweisung cialis 5 effetti collaterali cialis authentique suisse if a woman takes a mans cialis acquistare cialis internet bulk cialis rezeptfrei cialis apotheke cialis taglich cialis pills price each cialis 5mg billiger
buy tadalafil
دوشنبه 12 آذر 1397 07:30 ب.ظ

Wow all kinds of fantastic knowledge.
cialis kaufen cialis rezeptfrei sterreich cialis uk next day cialis daily acheter cialis meilleur pri import cialis cialis y deporte cialis 5mg prix cialis 20 mg cut in half online cialis
Buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 07:07 ق.ظ

You said it perfectly..
cialis 5 mg effetti collateral cialis sans ordonnance get cheap cialis cialis professional from usa canadian cialis interactions for cialis buy cialis online cheapest generic cialis 20mg tablets opinioni cialis generico we choice cialis uk
Cialis 20 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 07:02 ب.ظ

This is nicely put. !
ou acheter du cialis pas cher cialis generico cialis rezeptfrei sterreich cialis generika cipla cialis online how to buy cialis online usa buy online cialis 5mg where do you buy cialis cialis kaufen bankberweisung safe dosage for cialis
buy cheap cialis in canada
یکشنبه 11 آذر 1397 06:37 ق.ظ

You mentioned this really well!
cialis 20 mg cost generic cialis at walmart cialis italia gratis generic cialis 20mg uk how to purchase cialis on line cialis dosage recommendations buy cialis online cheapest cialis 5 effetti collaterali cialis for sale click now cialis from canada
Cialis 20 mg
شنبه 10 آذر 1397 07:21 ب.ظ

Thanks. A lot of data!

miglior cialis generico cialis patentablauf in deutschland buy cialis online click here to buy cialis where to buy cialis in ontario cialis 30 day sample cialis name brand cheap cialis prezzo di mercato cialis lowest price cialis 200 dollar savings card
buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 06:14 ق.ظ

You actually mentioned it fantastically.
cialis kaufen bankberweisung comprar cialis 10 espa241a cialis qualitat when will generic cialis be available cuanto cuesta cialis yaho miglior cialis generico cialis in sconto weblink price cialis generic cialis pro buy cialis online cheapest
Cialis generic
جمعه 9 آذر 1397 06:57 ب.ظ

Useful knowledge. Many thanks.
cialis generico postepay acquistare cialis internet only best offers 100mg cialis cialis 100mg suppliers cialis ahumada the best choice cialis woman no prescription cialis cheap cialis reviews cialis venta a domicilio cialis pills boards
buy cheap cialis no prescription
جمعه 9 آذر 1397 07:10 ق.ظ

Incredible all kinds of good advice.
cialis price thailand overnight cialis tadalafil wow cialis tadalafil 100mg weblink price cialis tesco price cialis fast cialis online fast cialis online cialis en mexico precio generic cialis levitra buy cialis online legal
where to buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:57 ب.ظ

Position nicely taken!!
viagra vs cialis vs levitra purchasing cialis on the internet deutschland cialis online acheter du cialis a geneve cialis italia gratis enter site 20 mg cialis cost cialis generico online cialis baratos compran uk cialis therapie comprar cialis 10 espa241a
buy cialis uk
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:15 ق.ظ

Very good information. Regards.
precios de cialis generico cialis lilly tadalafi cialis official site cialis 30 day trial coupon cialis patentablauf in deutschland prezzo cialis a buon mercato cialis online generic cialis at the pharmacy cialis dosage amounts buying brand cialis online
buy cialis cheap
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:24 ب.ظ

Whoa a good deal of very good data!
generic cialis 20mg tablets cialis efficacit cialis bula generic cialis review uk buy cialis cheap 10 mg cialis kaufen bankberweisung side effects for cialis cialis generico en mexico how much does a cialis cost tadalafil 10 mg
Cialis generic
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:41 ق.ظ

Well expressed without a doubt! .
cialis savings card cialis canadian drugs cuanto cuesta cialis yaho cialis uk we recommend cialis info canadian discount cialis cialis ahumada how do cialis pills work cialis 20mg warnings for cialis
buy cialis online safely
چهارشنبه 11 مهر 1397 05:52 ق.ظ

Fantastic content, Thanks.
effetti del cialis 200 cialis coupon cialis purchasing effetti del cialis can i take cialis and ecstasy cipla cialis online cialis 5 effetti collaterali cialis online napol we recommend cialis info fast cialis online
Generic cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 04:42 ق.ظ

Great material. Appreciate it.
prices for cialis 50mg look here cialis order on line only here cialis pills sublingual cialis online viagra vs cialis vs levitra fast cialis online cialis en 24 hora acheter du cialis a geneve click now buy cialis brand order cialis from india
canadian pharmaceuticals online
یکشنبه 1 مهر 1397 06:41 ق.ظ

You definitely made the point!
best canadian pharmacy buy viagra 25mg online pharmacies india canadian cialis canada drug pharmacy buy vistagra usa global pharmacy canada canadian pharmacy uk delivery canadian rxlist aarp recommended canadian online pharmacies
viagravipsale.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 03:24 ق.ظ

You made the point.
cialis professional from usa canada discount drugs cialis cialis purchasing cialis 200 dollar savings card cialis farmacias guadalajara the best site cialis tablets tadalafil 20 mg low cost cialis 20mg prices for cialis 50mg we recommend cialis best buy
eddrugsgeneric.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 07:15 ب.ظ

Great information. Many thanks!
generic cialis soft gels we like it safe cheap cialis precios de cialis generico no prescription cialis cheap cialis side effects cialis mit grapefruitsaft cialis rezeptfrei cialis generico in farmacia enter site natural cialis cialis rezeptfrei
canadianpharmacyonli.com
چهارشنبه 14 شهریور 1397 11:19 ق.ظ

Thank you. Very good information!
canadian pharmacies that ship to us canadian pharmacy world canadian viagra canadian pharmacies best canadian pharmacy canada vagra northwestpharmacy canada pharmacies account drugs for sale in mexico northwestpharmacy
rldta.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 01:54 ب.ظ

You revealed it very well!
order viagra online without a prescription viagra on prescription uk online pharmacy sildenafil viagra no prescription can you buy viagra at cvs buy viagra online without prescription with overnight delivery buy viagra online no prescription uk buy generic viagra uk viagra order online uk can u buy viagra online
http://cialisonli.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:22 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it.
cialis billig cialis billig how much does a cialis cost low cost cialis 20mg cialis flussig buy cialis uk no prescription tesco price cialis cialis dosage amounts cialis dosage recommendations cialis in sconto
over the counter cialis 2018
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:12 ب.ظ

This is nicely said. !
cialis et insomni enter site very cheap cialis cialis authentique suisse cialis usa cost cialis rezeptfrei sterreich cialis generico look here cialis order on line the best site cialis tablets cialis kaufen wo where cheapest cialis
Cialis generic
دوشنبه 7 خرداد 1397 11:41 ق.ظ

Wow plenty of terrific advice.
buy online cialis 5mg cialis generique 5 mg link for you cialis price get cheap cialis cialis 5 effetti collaterali non 5 mg cialis generici cialis super kamagra cialis arginine interactio cialis 20 mg cut in half 200 cialis coupon
Cialis generic
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 12:16 ب.ظ

Superb stuff. Kudos!
we like it safe cheap cialis cialis 10 doctissimo cialis prezzo al pubblico how does cialis work we like it cialis price how does cialis work chinese cialis 50 mg buy cialis online cialis e hiv cialis daily reviews
Viagra uk
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 08:02 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
getting viagra uk viagra online buy buy viagra online pharmacy buy viagra brand online viagra in pharmacy i want to buy viagra viagra nz buy where can we buy viagra buy viagra safely online buy viagra tesco
Cialis 20 mg
شنبه 18 فروردین 1397 05:23 ب.ظ

Good info. Kudos.
cialis 05 cialis mit grapefruitsaft viagra vs cialis vs levitra deutschland cialis online low cost cialis 20mg cialis online deutschland buy name brand cialis on line ou trouver cialis sur le net cialis cipla best buy cialis generic
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30